Privacy statement

Privacyverklaring
ArjoDarts (hier: “wij”) is een webshop in dartartikelen en een dartbaan verhuurder en komt derhalve beperkt in aanraking met gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens betreffen de klantgegevens, zoals de relatiegegevens en daarnaast adres bestanden om producten te kunnen leveren.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van deze persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te verwerken en uw privacy te waarborgen. Wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij:
- persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn    verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
- verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen, zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
- beslist geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
- op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- In overleg met opdrachtgevers of leveranciers verwerken wij de zakelijke, administratieve gegevens om de werk gerelateerde opdrachten te kunnen afhandelen en uitvoeren.
- In overleg met opdrachtgevers: beheer, bewerken en verwerken van aangeleverde adresbestanden.

Verstrekking aan derden
De gegevens aan ons toevertrouwd zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoons gegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. zoals:
- Toegang op werkplek systemen met toegangsbeleid.
- Opslag van persoonsgegevens in afgeschermde en beveiligde omgeving.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken we u hierover met ons contact op te nemen. Komen we er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de Nederlandse toezichthoudende instelling.
Als ArjoDarts zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de ons toevertrouwde persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ArjoDarts/ArjoSports
BTW-nummer: NL852472729B01
KVK-nummer: 57183945
info@arjosports.nl
Telefoon +31(0)6 – 26 93 14 15
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies